Money Start is een Sociale Onderneming

Money Start is opgericht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren in de schulden komen.

Money Start is opgericht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren in de schulden komen. Als sociale onderneming kenmerken we ons door een duidelijke maatschappelijke missie, die tot stand is gekomen op basis van input van onze stakeholders. Onze belangrijkste stakeholders zijn: jongerenschuldhulpverleners, het onderwijs en jongeren. Om de missie en de doelstelling te bereiken en borgen, besteedt Money Start doorlopend aandacht aan een stakeholdersdialoog.

Money Start houdt in haar bedrijfsvoering rekening met de principes die volgen uit de Code Sociale Ondernemingen, of een daarvoor in de plaats tredende gedragscode. Money Start is ingeschreven in het Register Sociale Ondernemingen van Code Sociale Ondernemingen. De Code Sociale Ondernemingen is principle-based en moedigt ons aan actief te streven naar de volledige toepassing van de principes die in de Code zijn vastgelegd.

Ook hanteren we een transparant beleid dat kaders stelt aan de uitkering van winst aan aandeelhouders van de onderneming, de toegekende salarissen aan de bestuurders van de onderneming of andere (mede-)beleidsbepalers, zo ook over de wijze(n) waarop Money Start wordt gefinancierd.

Op deze websitepagina lichten we onze praktische uitwerking van sociaal ondernemen toe, en hoe wij als onderneming voldoen aan de criteria voor sociale ondernemers.

Ons belangrijkste uitgangspunt van sociaal ondernemen is impact first. Dit waarborgen we in onze bedrijfsvoering en statuten.

Money Start is een kleine onderneming, op basis van het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt onderscheid gemaakt in omvang tussen ondernemingen in de categorieën ‘micro’, ‘klein’, ‘middelgroot’ en ‘groot’.

Groote van de onderneming: klein
Activa: € 454.660 (jaarrekening 2021-2022)
Omzet: € 856.782 (jaarrekening 2021-2022)
Aantal werknemers: 11 x back office & 34 x docenten (per 1 oktober 2023)
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (BV)

Daarnaast vallen we onder de criteria van een onderneming:

 • Money Start opereert financieel en bestuurlijk zelfstandig
 • Money Start levert een dienst
 • Money Start heeft meerdere opdrachtgevers
 • De inkomsten van Money Start bestaan voor minder dan 50 % uit subsidies of donaties
 • Als organisatie bepalen we zelf de strategie van Money Start
 • Als organisatie bepalen we zelf de prijs van onze dienst, welke tot stand komt in vrije onderhandeling

Missie – geborgd en meetbaar

Principe 1 van de Code Sociale Ondernemingen

In de statuten van Money Start is opgenomen dat de onderneming als doel heeft: “het ontwikkelen van methodieken voor, het uitvoeren van en het adviseren op het gebied van projecten gericht op financiële vorming; en daarmee bijdragen aan het voorkomen van schulden onder jongeren in Nederland.”

Met 18 jaar zijn jongeren voor de wet financieel verantwoordelijk. Het is voor sommige jongeren heel moeilijk te begrijpen wat er precies van hen verwacht wordt voor hun 18e verjaardag.  Daardoor gaat het soms mis en belanden jongeren in de schulden. We gaan er vanuit dat jongeren hulp en uitleg nodig hebben om op een goede manier financieel verantwoordelijk te worden.  Door gastlessen aan te bieden in het onderwijs, helpt Money Start hen daarbij. We vertalen ingewikkelde regelzaken en doe-dingen zó, dat leerlingen het kunnen begrijpen. We doen het er niet bij of naast, het is onze core business. En dát is onze kracht.

Onze missie: voorkomen dat kwetsbare jongeren in de schulden komen, door er voor te zorgen dat ze precies weten wat ze wel en niet moeten doen als ze 18 worden, en dus financieel verantwoordelijk.

Onze visie: jongerenschuldhulpverleners geven aan dat jongeren allemaal dezelfde fouten maken. De visie van Money Start is dat als jongeren allemaal dezelfde fouten maken,  je ze ook kunt onderwijzen deze fouten niet te maken. Met andere woorden: Geen schulden maken kan je leren!

Onze methodiek is om de patronen die (jongeren)schuldhulpverleners in hun dagelijkse praktijk tegenkomen te onderwijzen. Zij constateren dat jongeren met schulden massaal dezelfde fouten maken. Dit zijn bepaalde patronen waardoor jongeren explosief in de schulden komen na hun 18e verjaardag.In hechte samenwerking met de schuldhulpverlening en het onderwijs analyseert Money Start deze patronen en vormen zij de basis van onze schuldpreventiemethodiek voor kwetsbare jongeren..

We zijn al sinds 2012 actief met ons lesprogramma ‘Hoe word je rijk?’. Hoe word je rijk?’ richt zich op leerlingen van 14 tot 19 jaar in het voortgezet onderwijs en heeft als doel om met een zorgvuldig uitgedacht onderwijsprogramma kwetsbare jongeren de noodzakelijke tools mee te geven om niet in de schulden te komen na de 18e verjaardag.

Onze focus ligt op risicojongeren in het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs, het vmbo en mbo. De lesonderwerpen zijn de belangrijkste oorzaken van schulden onder  jongeren..

‘Hoe word je rijk?’ van Money Start is een effectief programma!

De effectiviteit en impact van het ‘Hoe word je rijk?’-lesprogramma meten en realiseren we op de volgende manieren:

 1. Ieder jaar laten de scholen een terugkerende behoefte aan onze gastlessen zien… De leraren van de scholen zijn experts in kennisoverdracht en werken dagelijks met de leerlingen. Van hen krijgen we jaarlijks hoge cijfers als waardering en feedback. Dit is wat ons betreft het grootste bewijs van effectiviteit, aangezien scholen niet verplicht zijn om onze lessen af te nemen.
 1. Na iedere lessenreeks vullen de schoolleraren (die bij de lessen aanwezig zijn) en de leerlingen een evaluatieformulier in. Hiervan kunt u bij ‘Evaluaties van de afgelopen jaren’ de resultaten vinden. We laten elk lespakket beoordelen en delen de tevredenheid van docenten uit het voortgezet onderwijs en jongeren in een jaarlijkse rapportage met de desbetreffende gemeente. Hiervan kunt u verderop de resultaten lezen.
 1. Schuldhulpverleners en onderwijsspecialisten controleren ons programma en zorgen ervoor dat de jongeren precies dat leren dat door de schuldhulpverlening in de praktijk geconstateerd is. Hun input is doorslaggevend voor de aanpassingen in het lesprogramma. Het onderwijs kijkt onze lessen ook jaarlijks na om deze bijvoorbeeld geschikt te maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of juist uitdagender voor vmbo-T-leerlingen. Hierdoor zijn zowel onderwijs als schuldhulpverlening heel belangrijke samenwerkingspartners. Zo borgen wij onze impact.
 1. Uiteraard is het ook interessant om met een externe partner de impact van het programma te meten. Wij zijn al zeven jaar een van de 21 impactmakers van het ING Nederland Fonds. Een onderdeel van de ondersteuning is de ING Academy. In 2021 voerden we in opdracht van het ING Nederland Fonds en onder leiding van Avance een Impactmeting uit. www.avance-impact.nl/nl

Impact in beeld

In een Theory of Change hebben we ons impactproces in beeld gebracht.

We onderscheiden de activiteiten, de outputs, de effecten en de hogere effecten.

Bij de activiteiten kunt u lezen wat wij concreet doen voor de doelgroep;
De outputs zijn de directe resultaten van onze activiteiten;
Bij effecten beschrijven we wat er verandert bij wie;
Bij de hogere effecten hbeschrijven we welke effecten niet direct door onze activiteiten worden bereikt, maar waar we wel aan bijdragen.

Ons hoogste doel, onze impactclaim is: voorkomen dat jongeren in de schulden komen na hun 18e verjaardag. Onze hele visie is in de impacttheorie verankerd.

Impactmeting

Op basis van dit model zijn we tot een meetplan gekomen. Elke twee jaar doen we een uitgebreide impactmeting. Overzicht Impactmeting ‘Hoe word je rijk?’ schooljaar 2020-2021.

In Q4 2020 en in Q1 en Q2 van 2021 onderzochten we

 1. de impact van ons aanbod op de leerlingen die de lessen van ‘Hoe word je rijk?’ krijgen;
 2. de verandering in kennisniveau en handelingsbegrip na de lessen, en;
 3. hoe hoog de actiebereidheid is na de lessen om ook daadwerkelijk met 18 jaar alles goed te regelen.

Belangrijkste inzichten:

Na de ‘Hoe word je rijk?’-lessen geeft bijna 100% van de 1.079 bevraagde leerlingen aan van plan te zijn hun geldzaken  goed te regelen, in actie te komen, te weten wat ze moeten doen, hulp te gaan zoeken wanneer dat nodig is en weten waar ze die hulp kunnen vinden.

Een mooi rapport.

Na één lesuur van ‘Hoe word je rijk?’ stijgt het kennisniveau van 1.104 leerlingen gemiddeld van een 5,7 naar een 7,7. Enkele cijfers springen eruit. Voor studiefinanciering gaan de leerlingen van een 2,6 naar een 7,1. Voor het onderwerp ‘boetes’ scoren de leerlingen voor kennis en handelingsbegrip gemiddeld het hoogste, namelijk een 8,4.

Stakeholders

Principe 2 van de Code Sociale Ondernemingen

Belangrijkste stakeholders

Onze belangrijkste stakeholders zijn: de jongerenschuldhulpverleners, het onderwijs, professionals uit het werkveld die als gastdocenten de ‘Hoe word je rijk?’ lessen geven, jongeren zelf en SchuldenlabNL.

Klik hier voor een toelichting op deze belangrijkste stakeholders.

Sinds januari 2022 maakt Money Start als allereerste preventieprogramma in Nederland onderdeel uit van Schuldenlab. Stichting SchuldenlabNL heeft als doel de meest doeltreffende en bewezen methoden voor schuldhulpverlening in Nederland op te schalen en wil zo versnippering tegen gaan. De ambitie is om alle Nederlandse jongeren vooruitzicht te bieden op een financieel gezonde en schuldvrije toekomst. ‘Hoe word je rijk?’ is door SchuldenlabNL erkend als een beproefde interventie op het gebied van financiële educatie. Meer informatie is beschikbaar op: www.schuldenlab.nl.

Stakeholderdialoog

De stakeholders van Money Start worden actief betrokken bij de strategie en de evaluatie van de gerealiseerde impact. Dan doen we door specifiek input te vragen van jongerenschuldhulpverleners, het onderwijs en jongeren. Dat doen we periodiek in verschillende vormen en sessies. Bij wetswijzigingen wordt de schuldhulpverlening, partnerorganisaties (zoals DUO, Zorgverzekeringslijn, et ceetra) en experts vanuit het werkveld aangehaakt. Input van jongeren wordt continu opgehaald door middel van evaluaties van alle lessen. Input van het onderwijs is een continu doorlopend proces. Daarnaast heeft Money Start een Raad van Advies opgericht, waarin  deze stakeholders zijn  vertegenwoordigd.

Raad van advies

Money Start heeft een Raad van Advies. Volgens de statuten van Money Start bestaat de Raad van Advies bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen en stakeholders van de onderneming. Dat zijn op dit moment Saskia van Schalkwijk, directeur-bestuurder Sigra-Noord-Holland – Samen voor betere zorg en welzijn, Marije Lely, Head of digital transformation bij ING & Ambro Visser, Jongerenschuldhulpverlener bij Buurtteam Amsterdam-Zuid.

De Raad van Advies heeft als taak het bewaken en borgen van de maatschappelijke missie en doelstelling van Money Start en denkt met ons mee over strategische vraagstukken, om de continuïteit van de maatschappelijke activiteiten van de Vennootschap te borgen.

Indien het Bestuur besluit het advies van de Raad van Advies niet te volgen, dan zal het Bestuur de Raad van Advies daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Een lid van de Raad van Advies mag tijdens het lidmaatschap van de Raad van Advies niet ook lid zijn van het Bestuur.

De eerste vergadering van de Raad van Advies is vastgelegd door een live tekenaar van Bord & Stift

Financiën

Principe 3 van de Code Sociale Ondernemingen

Bij alle financiële beslissingen en voor ons financieel beleid is impact first het uitgangspunt. De onderneming voert een gematigd beloningsbeleid, dat wordt afgestemd met het Money Start-team. Daarnaast streven we ernaar om een impactreserve op te bouwen en te behouden en zijn er beperkingen gesteld voor dividendbeperking en vermogensuitkering, ook bij verkoop of staking van de onderneming.

Dit is als volgt opgenomen in onze statuten:

Alvorens de Algemene Vergadering daartoe over gaat zullen de beloningen van de bestuurders worden besproken met alle werknemers van de Vennootschap, waarbij in ogenschouw wordt genomen welke verhoudingen eerlijk voelen en recht doen aan de verschillende niveaus van verantwoordelijkheid. Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten.

De maatschappelijke doelstelling zoals verwoord in artikel 3 sub a van de statuten van de Vennootschap staat altijd voorop. Te allen tijde zal vijftig procent (50%) van de winst worden gereserveerd en aangewend voor en ten behoeve van de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap. De resterende vijftig procent (50%) staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.

Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Minimaal dertig procent (30%) van het liquidatieoverschot gereserveerd en aangewend voor en ten behoeve van de maatschappelijke doelstelling, zoals verwoord in artikel 3 sub a van de statuten van de Vennootschap. De aanwending voor en ten behoeve van die maatschappelijke doelstelling kan ook het investeren in een andere sociale onderneming zijn of het beginnen van een nieuwe sociale onderneming.

Implementatie: registreren en reflecteren

Principe 4 van de Code Sociale Ondernemingen

Money Start participeert actief in de Code Sociale Ondernemingen die we op onderstaande wijze  vormgeven::

 1. Money Start is bereid actief mee te werken aan een formele beoordeling op het voldoen aan deze Toelatingscriteria.
 2. Money Start is bereid eenmaal per twee jaar actief mee te werken aan een formele beoordeling op het voortdurende voldoen aan deze toelatingscriteria.
 3. Money Start is bereideenmaal per twee jaar actief mee te werken aan een peer review door twee collega-ondernemers uit het Register.
 4. In het kader van ‘als het beter kan doe het dan’ stelt Money Start zich lerend op en zoekt altijd naar een manier om de principes van de Code maximaal te implementeren in de onderneming.
 5. Money Start is bereid eenmaal per twee jaar zelf op te treden als peer reviewer bij een collega-onderneming uit het Register.

Transparantie – actief en toegankelijk

Principe 5 van de Code Sociale Ondernemingen

Principe 5 van de Code Sociale Ondernemingen gaat over transparantie. Daaraan voldoet Money Start door de publiek toegankelijke informatie op deze website pagina, met de volgende onderdelen:

Tellingen 2020-2021 2021-2022 2022-2023 OUTPUT
Aantal gemeenten 8 12 15 17
Aantal scholen 51 75 96 103
Aantal leerlingen 5.897 7.820 10.027 23.744
Aantal lessen 2.161 2.741 2.861 7.763
Aantal klassen 382 531 686 1.599
Aantal leerlingcontactmomenten 33.360 40.373 39.550 113.283

Klik hier voor ons evaluatierapport van van het Money Start boekjaar 2022-2023, met daarin de bereikcijfers en beoordelingen van docenten & leerlingen over het lesprogramma en de Money Start gastdocenten & peer educators per gemeente, per niveau en per verschillende lessen.

Gemeenten waar Money Start actief is:

Alkmaar
Almelo
Almere
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Beverwijk
Den Haag
Eindhoven
Haarlem
Heemskerk
Hilversum
Hollands Kroon
Hoorn
Leiden
Purmerend
Rijssen-Holten
Rotterdam
Zaanstad